Relais pour la Vie 2017

den-i goes #Relais2017Lux
Mir sinn ugemellt fir Sonndes den 2.Abrëll matt engem Team um Classic (12h) deelzehuelen.
Wien huet Loscht matt eis zesummen des Aventure z’erliewen an een vun eisem Team ze sinn?

5 Joer den-i

5 Joer den-i